adorini Humidor Thermometer Small

Review rating 4.5/5
(78 등급)

a347e

42,909 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
항목 ID: 11409
높이: 45 mm
EAN 코드: 4260564932568
깊이: 15 mm

휴미더 베스트셀러

저희의 TOP3 베스트셀러 카테고리 제품들을 놓치지 마세요 - #1위 휴미더, #2위 휴미더 캐비닛, #3위아도리니 휴미더.

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(78 등급)
Review rating  
68 % (53 등급)
Review rating  
23 % (18 등급)
Review rating  
5 % (4 등급)
Review rating  
3 % (2 등급)
Review rating  
1 % (1 평가)
Review rating
 06 Dec 2019
Review rating
 05 Jul 2014
Review rating
 10 Jun 2014
Review rating
 06 Jun 2014
Review rating
 11 May 2014
Review rating
 11 Apr 2014
Review rating
 22 Mar 2014
Review rating
 17 Mar 2014
Review rating
 15 Mar 2014
Review rating
 10 Mar 2014
Review rating
 24 Feb 2014
Review rating
 18 Feb 2014
Review rating
 30 Jan 2014
Review rating
 24 Jan 2014
Review rating
 06 Jan 2014
Review rating
 16 Dec 2013
Review rating
 02 Dec 2013
00:00 00:00