Xikar VX 시가 커터 건메탈 V-컷

Review rating 4.5/5
(12 등급)
77,268 원

이용가능성: 사용 가능 - 10일 이내 배송
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
EAN 코드: 813463017023
색: 총 금속
무게: 45 g
커터 유형: V 커터
코팅: 없음
블레이드: 2
항목 ID: 1155gm
상표: Xikar
재료: 금속
블레이드 재질: 스테인리스 철강
면적: 12 mm x 41 mm x 13 mm
시가의 최대 크기: 64

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

휴미더 베스트셀러

저희의 TOP3 베스트셀러 카테고리 제품들을 놓치지 마세요 - #1위 휴미더, #2위 휴미더 캐비닛, #3위아도리니 휴미더.

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(12 등급)
Review rating  
67 % (8 등급)
Review rating  
25 % (3 등급)
Review rating  
8 % (1 평가)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating
 05 Nov 2020
Review rating
 21 Dec 2017
Review rating
 05 Jun 2017
Review rating
 03 Jun 2017
Review rating
 08 Mar 2015
Review rating
 31 Aug 2014
Review rating
 25 Jul 2014
Review rating
 01 Jul 2014
Review rating
 08 May 2014
Review rating
 09 Nov 2013
Review rating
 24 Oct 2013
Review rating
 09 Sep 2013
00:00 00:00